fbpx

เปิดเหตุผลผู้ว่าฯ สั่งปลดนายก อบต.ราชาเทวะ เซ่นคดีรถดับเพลิง

สำนักข่าวไทย 12 เม.ย.- เผยคำสั่งที่ผู้ว่าฯ ลงนามสั่งปลดนายก อบต.ราชาเทวะ ระบุหลายเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับมติ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิง 33.9 ล้านบาท แต่จำต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 98 วรรคหนึ่ง โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้


ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1893/2565 เรื่อง สั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 8 เม.ย.65 ซึ่งส่งผลให้นายทรงชัย นกขมิ้น ต้องพ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ราชาเทวะ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมาทันที และทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ต่อไปนั้น

จากการตรวจสอบพบประเด็นน่าสนใจในคำสั่งปลดดังกล่าว ระบุถึงเหตุผลในตอนท้ายคำสั่ง ว่า จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ชี้มูลความผิดนายทรงชัย ในกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิง วงเงิน 33.9 ล้านบาท เมื่อปี 2555 เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนที่ชี้ว่านายทรงชัย เข้าไปชี้นำการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถดับเพลิง และไม่มีเจตนากีดกันเอกชนรายอื่นหรือทำให้มีการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ชนะการประกวดราคาเป็นการเฉพาะ ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ อบต.ราชาเทวะ แต่อย่างใด


สำหรับรายละเอียดในคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1893/2565 เรื่อง สั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 8 เม.ย.65 มีดังนี้

กรณีนี้ จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว ยังไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเห็นว่านายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ดำเนินการจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้และใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของรถยนต์ดับเพลิงตามสมควรที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์แล้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ดับเพลิง ซึ่งมีบุคลากรของหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย และไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษว่า นายทรงชัย นกขมิ้น มีการติดต่อหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับบริษัท โชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์ และบริษัท พนัสรุ่งเจริญ ก่อนที่จะมีการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงมาก่อน รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์เข้าไปแทรกแซงหรือชี้นำการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ดับเพลิงแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ นำข้อมูลมาจากหน่วยงานท้องถิ่นอื่นที่เคยจัดซื้อ แคตตาล็อก และเอกสารต่างๆ ที่บริษัทห้างร้านที่มายื่นเอกสารไว้กับ อบต.ราชาเทวะ จำนวน 5 ราย มาใช้ประกอบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีการปรับรายละเอียดอุปกรณ์บางอย่างตามความต้องการ

อีกทั้งแม้จะมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ดับเพลิงในส่วนของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวไว้เช่นนั้นก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฎว่าในการเสนอราคา คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มิได้กีดกันผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ แต่ไม่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ไว้กับสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นเองก็มีความเห็นว่าไม่ทำให้บริษัทโชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ ได้ประโยชน์แต่เพียงรายเดียว และถือว่าผู้เสนอราคาที่ผ่านการให้เข้าเสนอราคาทั้ง 3 ราย ได้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมแล้ว อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ายังไม่อาจรับฟังได้อย่างชัดเจนว่า การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าว มีเจตนาพิเศษเพื่อมีผลทำให้มีการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือบริษัทโชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะโดยไม่เป็นธรรม เพราะยังมีกลไกการเสนอราคาแข่งขันกัน และไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะอย่างใด


แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรณีนี้มีข้อจำกัดด้านกฎหมายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ ว 51 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ ว 711 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการจึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 92 สั่งให้ นายทรงชัย นกขมิ้น พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อนวันที่มีคำสั่งนี้

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ยังไม่ถือว่าถึงที่สุด นายทรงชัย ยังสามารถโต้แย้งคำสั่งนี้ โดยยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง.- สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

แม่เปิดใจหลังสูญเสียลูกชายระหว่างดูแข่งรถ

แม่ยังทำใจไม่ได้ สูญเสียลูกชายวัย 16 ปี ถูก จยย. เสียหลักพุ่งชนระหว่างดูแข่งรถการกุศล วอนผู้จัดงานรับผิดชอบ

นาทีชีวิต ไกด์ช่วยนักท่องเที่ยวถูกคลื่นซัดบนสะพานทุ่นลอยน้ำ

คลิปนาทีชีวิต ไกด์วิ่งไปช่วยนักท่องเที่ยวยืนรอเรือบนสะพานทุ่นน้ำที่อ่าวนาง จ.กระบี่ ถูกคลื่นใหญ่ซัดจนสะพานทุ่นลอยตามแรงคลื่น

ลุ้น! ‘ตบลูกยางสาวไทย’ คว้าตั๋วเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย VNL 2022

ส่งแรงใจเชียร์! ทีมตบลูกยางสาวไทย พบ อิตาลี ค่ำวันนี้ (3 ก.ค.) ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2022

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ ประกาศฉบับ 5 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 5 เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ถึงวันที่ 6 ก.ค.นี้ ขณะที่ไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

กราดยิงขบวนพาเหรดวันชาติสหรัฐ ใกล้ชิคาโก ตาย 6

เกิดเหตุกราดยิงขบวนพาเหรดฉลองวันชาติสหรัฐ ใกล้เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย บาดเจ็บ 24 ราย ตำรวจเร่งล่าตัวมือปืน

ตั้งเป้าจัดระเบียบสายสื่อสาร 800 กม. เสร็จในปีนี้

กรุงเทพฯ 4 ก.ค. – วันนี้ผู้ว่าฯ กทม. มาหารือตามนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กสทช. และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เอ็นที ได้ข้อสรุปจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุง 800 กิโลเมตรในปีนี้ และตั้งคณะทำงานร่วมหารือเรื่องการนำสายสื่อสารลงดิน ซึ่งต้องมีการลงทุนสูง ซึ่งวันนี้ รมว.ดีอีเอส เผยว่าได้เสนอหารือถึงความเป็นไปได้ในการใช้ท่อร้อยสายเดิมของเอ็นทีที่มีอยู่แล้วมาใช้ เพื่อช่วยลดต้นทุน .-สำนักข่าวไทย

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม สมช. ถกแผนรับมือวิกฤติพลังงาน

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม สมช. ถกแผนรับมือวิกฤติพลังงาน ตั้ง คกก. 2 ชุด เร่งหาแหล่งพลังงาน อันดามัน-อ่าวไทยเพิ่ม ผุดเขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลแทนเรียกพื้นที่ทับซ้อน