fbpx

ขอปลดล็อกจัดหาชุดตรวจโควิด-19 ให้ประชาชนฟรี

สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ 15 ก.ค.-3 สมาคมท้องถิ่นออกแถลงการณ์ถึงนายกฯ ขอปลดล็อกจัดหาชุดตรวจและวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนฟรี มั่นใจช่วยสกัดการระบาดของโควิด ลั่นมีเงินซื้อวัคซีน ไม่ต้องกู้


นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเป็นองค์กรภายใต้การกำกับของรัฐ จึงมีข้อเสนอเพื่อช่วยผลักดันและเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตินี้ให้จบสิ้นโดยเร็ว เพราะที่ผ่านมาเกิดผลกระทบสาหัสต่อประชาชน พวกตนมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และรับทราบปัญหาทุกเรื่องตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบแรก บางอย่างไม่สามารถทำได้เอง จึงขอให้รัฐบาลปลดล็อก เพื่อให้แก้ไขโควิด-19 ได้โดยเร็ว จึงต้องออกแถลงการณ์ที่มีข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า 1.จัดหาชุดตรวจโควิด แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen test) ค้นหาเบื้องต้นผู้ติดเชื้อที่มีอยู่ในชุมชน และเครื่องตรวจ RT – PCR test เพื่อตรวจหาเชื้อยืนยัน จัดหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มสมรรถนะการตรวจหาผู้ติดเชื้อทั้งในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดซื้อชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน เพื่อตรวจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ด้วย เป็นการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ 2.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการแปรเปลี่ยนของสายพันธุ์ไวรัสที่รวดเร็วมากขึ้น


“ขอให้ลดขั้นตอนการขออนุมัติการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ทั้งในเชิงของการตรวจคุณภาพ ตลอดจนขั้นการรับรอง ลดระยะเวลาการอนุมัติให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถือว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินจำเป็นจะต้องแข่งกับเวลา 3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลเอกชนสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด – 19 วัคซีนทางเลือกได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อจากหน่วยงานที่ศบค.กำหนด เพื่อให้การนำเข้าวัคซีนทางเลือกรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น ขณะเดียวกันขอให้องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศการรับรองวัคซีนทางเลือกที่อนุญาตให้นำเข้าตลอดจนกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดซื้อให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ให้สิทธิ์และความเป็นอิสระการจัดซื้อแก่โรงพยาบาลเอกชน และ 4.ขอให้ออกระเบียบรองรับในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยข้อเท็จจริงในองค์กรปกครองท้องถิ่นหนึ่ง ๆ จะต้องมีประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะมาศึกษา ประกอบอาชีพ หรือมารับจ้างแรงงาน แม้กระทั่งแรงงานต่างด้าว ซึ่งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้อยู่ในพื้นที่มีโอกาสเป็นพาหะแพร่เชื้อให้คนในท้องถิ่น เพราะฉะนั้นแนวนโยบายของศบค. ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันประชาชนจากการติดเชื้อ อีกนัยหนึ่งก็ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพราะฉะนั้นการเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่หนึ่งๆ ให้มากกว่าร้อยละ 70 เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำ โดยเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในท้องถิ่นไม่เฉพาะเจาะจงประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอาศัยในท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้น ๆ

“ตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน พวกเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล และจังหวัดมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การดูแล อสม. จนถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต่างๆ พวกเราตระหนักถึงความจำเป็นและวิกฤตที่เกิดขึ้น และต้องการให้วิกฤติการณ์ครั้งนี้ได้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด จึงหวังว่าข้อเสนอทั้ง 4 ข้อนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิกฤตการณ์ครั้งนี้คลี่คลายลง และหวังว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม บนพื้นฐานบนประโยชน์สูงสุดของประชาชน” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว


นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า หากสามารถจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนได้ จะฉีดให้ฟรี เพราะวัคซีนก็มาจากเงินภาษีประชาชน จึงไม่ควรเก็บค่าบริการใด ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทุกข์ยากให้กับประชาชน รวมทั้งเรื่องการเยียวยา ก็พบว่ายังมีปัญหาหลายกรณี เช่น ผู้นำครอบครัวติดโควิด-19 ได้เฉพาะแค่ถุงยังชีพและได้รับอาหารรายวันเท่านั้น การได้รับเงินเยียวยามีขั้นตอนยุ่งยาก จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยช่วยทบทวน โดยเฉพาะกฎหมายหลายตัวที่ออกมาก่อนเกิดภัยพิบัตินี้ ที่เป็นภัยธรรมชาติเป็นหลัก แต่วันนี้เป็นภัยชีวภาพ ดังนั้น ควรทบทวนระเบียบเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้ารัฐบาลไม่ทำตามนี้ข้อเสนอ เราก็คงทำอะไรไม่ได้ เพียงแต่เราในฐานะตัวแทนประชาชน ขอส่งเสียงให้ได้รับทราบว่าเราพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาครั้งนี้

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และอุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอเสนอให้สาธารณสุขจังหวัดจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen test) แจกจ่ายประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที ทั้ง 3 สมาคมมีพื้นที่ทุกตารางนิ้วอยู่ในความดูแลของพวกเรา ถ้าเราช่วยได้และคิดว่าไม่เกินความสามารถ เพราะเรามีสาธารณสุขจังหวัด และมีอสม.เชื่อว่าไม่มีปัญหา และจะทำงานรวดเร็วกว่าปัจจุบัน ถ้าเปิดโอกาสให้เราด้วยการปลดล็อคระเบียบขั้นตอนเพื่อให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพ

“ขอให้มั่นใจ 3 สมาคม พร้อมดูแล ป้องกัน รักษาประชาชน ยืนยันทุกอบจ.มีเงินซื้อสิ่งดี ๆ ให้ประชาชน เรื่องเงินไม่มีปัญหา จะได้ไม่มีความเหลื่อมล้ำถ้าเปิดกว้างให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ยืนยันเรามีเงินซื้อวัคซีน พร้อมซื้อโดยไม่กู้ใคร เพื่อให้ประชาชนได้ฉีดฟรี แต่ตอนนี้ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน เพราะช่องทางไม่เปิดกว้าง ชีวิตของคนไทยถ้าเปิดกว้าง ซื้อได้ง่ายคงไม่มีปัญหาแบบทุกวันนี้ หากให้ซื้อจริง ฉีด 4 โดสยังสบาย” นายบุญชู กล่าว

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี กล่าวถึงความจำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าควรจะมีชุดตรวจที่ทราบผลอย่างรวดเร็ว โดยยกตัวอย่างพนักงานเก็บขยะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นเรื่องยุ่งยากที่จะไปเข้าคิวเพื่อขอตรวจ เนื่องจากในปัจจุบันมีขยะติดเชื้อ รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถูกทิ้งอย่างไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อชุดตรวจได้เอง ก็จะสามารถตรวจและคัดกรองได้ แต่ทุกวันนี้หากคนขับรถเก็บขยะติดเชื้อก็ต้องใช้พนักงานดับเพลิงมาขับรถแทน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

นายกฯ เชิญชวนคนไทยละเว้นอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา

นายกฯ เชิญชวนคนไทยงดเหล้า เลิกบุหรี่ ละเว้นอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ป้องกันโควิด-19

อุตุฯ เตือนอีสาน ฝนหนักมากบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคเหนือ และตะวันออก ฝนตกหนักบางแห่ง ขอประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่