fbpx

นิด้าโพลเผยประชาชนพอใจการทำงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี

นิด้าโพล 7 มิ.ย.- นิด้าโพลสำรวจความเห็นประชาชน “1 ปี นายกประยุทธ์ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” พบประชาชนส่วนใหญ่ให้ผ่านทุกด้าน ทั้งการทำงานในตำแหน่งนายกฯ อุดมการณ์ การกล้าตัดสินใจ บุคคลิกภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน และความโปร่งใส


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี  นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 15.92 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก เพราะ มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ พูดจริงทำจริง ชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ตั้งใจจริง และพร้อมจะช่วยเหลือประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า บ้านเมืองสงบเรียบร้อยขึ้น ร้อยละ 35.60 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี เพราะ บริหารจัดการโรคโควิด-19ได้ค่อนข้างดี แก้ปัญหาความไม่สงบได้ช่วยเหลือประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำงานดี ไม่วุ่นวาย ดูแลจัดการบ้านเมืองได้ดี 


ร้อยละ 27.44 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี เพราะ การทำงานยังมีจุดบกพร่อง ยังแก้ไขไม่ตรงจุด การบริหารงานการตัดสินใจทำได้ไม่ดี มีความล่าช้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนยังเดือดร้อน  ร้อยละ 20.48 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะ การบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดีทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร และร้อยละ 0.56 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ทำงานได้ไม่ดีเลย มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ทำงานได้ดีมาก ได้ค่อนข้างดี และได้ไม่ค่อยดี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ส่วนลักษณะการทำงานในรอบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านอุดมการณ์ในการทำงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.72 ระบุว่า มีอุดมการณ์ และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน ขณะที่ ร้อยละ 40.72 ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและ            พรรคพวก เท่านั้น และร้อยละ 4.56 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น


ด้านความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.24 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ ร้อยละ 43.84 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ และร้อยละ 3.92 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านบุคลิกภาพผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.20 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหารขณะที่ ร้อยละ 37.28 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำกึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย ร้อยละ 7.84 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย และร้อยละ 1.68 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำกึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย และมีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.76 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 46.40 ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ และร้อยละ 3.84 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.76 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ขณะที่ ร้อยละ 40.48 ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร้อยละ 13.76 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น .-สำนักข่าวไทย       

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“พระนรวิชญ์” ยอมสึกพรุ่งนี้ ลดกระแสกดดัน

“พระนรวิชญ์” จำยอมสละผ้าเหลืองพรุ่งนี้ ลดกระแสกดดัน หลังเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม บวชให้โดยไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาคดีซิ่งชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต

“ส.ต.ต.” ไปตรวจตาหลังชน พบ “หมอกระต่าย” คือแพทย์เวร

โฆษก รพ.ตร. แจง “หมอกระต่าย” คือแพทย์เวร ในวันที่ “ส.ต.ต.นรวิชญ์” เข้ามารักษาตา หลังขี่บิ๊กไบค์ ชน “หมอกระต่าย”

เจ้าของเพจดัง ซิ่ง BMW ชนสนั่นรถบรรทุกก๊าซ ดับ 1 เจ็บ 1

หนุ่มเจ้าของเพจชิมอาหารพาสาวซิ่งบีเอ็ม ซีรีส์ 5 ชนท้ายรถบรรทุกกลางสะพานแขวน ดับ 1 เจ็บ 1 ด้านคนขับรถบรรทุกเผยขับรถออกจากบริษัทมารับก๊าซที่โรงบรรจุ ก่อนขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปถนนพระราม 2 จู่ๆ รถ BMW ของคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนท้าย จนรถ BMW แฉลบไปชนสายสลิงยึดสะพานรถพังยับ  

เจ้าของบิ๊กไบค์ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต บอกขายรถไป 3 ปีแล้ว

พ่อเจ้าของรถบิ๊กไบค์ ดูคาติ ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต เผยลูกขายรถไปนานกว่า 3 ปีแล้ว โดยได้โอนลอยเอาไว้ และไม่ได้ขายให้ “ส.ต.ต.นรวิชญ์” โดยตรง ตอนนี้คงต้องไปแจ้งความไว้ก่อน

ข่าวแนะนำ

เส้นทาง “ดูคาติ” ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต

เจ้าของเต็นท์รถจักรยานยนต์ ชี้แจงที่มาของรถ “ดูคาติ” คันที่ผู้ต้องหาขับขี่ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต เผยรถคันนี้ผ่านมือมาแล้วอย่างน้อย 8 มือ และทั้งหมดเป็นการโอนลอย

ศบค.ห่วงเกิดคลัสเตอร์ช่วงตรุษจีน

ศบค.เผยกทม.ติดเชื้อกว่าพันคน 10 วันแล้ว ยังพบคลัสเตอร์หลายจังหวัด ในสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  ห่วงคลัสเตอร์ใหม่ช่วงเทศกาลตรุษจีน

“หมอประสิทธิ์” คาดโอไมครอนเป็นช่วงท้ายของการระบาด

“หมอประสิทธิ์” เผยสถานการณ์โอไมครอนทั่วโลกในรอบ 2 เดือน มีแนวโน้มเข้าสู่จุดสิ้นสุดการระบาด ย้ำอย่าหวังสร้างภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อ เสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

บุกรวบกลางทุ่งนา โจรชิงทองกลางห้างบิ๊กซีหล่มสัก

รวบแล้ว! โจรบุกเดี่ยวปืนจี้ชิงทองกลางห้างบิ๊กซีหล่มสัก ตำรวจท้องที่ร่วมกองปราบ ตามตะครุบตัวได้กลางทุ่งนา พร้อมสร้อยทองของกลาง