fbpx

มาเลเซียจะซื้อวัคซีนโควิดของไฟเซอร์เพิ่ม

มาเลเซียจะซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทค เพิ่ม รวมทั้งหมดเป็น 32 ล้านโดส เพียงพอสำหรับฉีดให้ประชากรครึ่งหนึ่ง