fbpx

ครม.เห็นชอบต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 3 ชาติอีก 2 ปี

ครม. เห็นชอบต่ออายุ ใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (MOU) ที่ครบวาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี ในปี 2565 ออกไปอีก 2 ปี

กนอ. จับมือ กกจ. เชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว

กนอ. – กรมการจัดหางาน ร่วมลงนาม MOU เชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบดิจิทัล เตรียมเปิดให้บริการออกใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในนิคมฯ ทั่วประเทศ