fbpx

วุฒิสภามอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกอทุนการศึกษา วุฒิสภา มอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.กาญจนบุรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล