fbpx

เร่งทำแผนอนุรักษ์ป่าแก่งกระจาน เสนอศูนย์มรดกโลก

พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งเป็น “มรดกโลก” แล้ว จะถูกตรวจประเมินจากศูนย์มรดกโลก ยูเนสโกทุกปี ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า การรักษาสถานภาพมรดกโลกเป็นสิ่งที่ยากและท้าทาย ซึ่งจากนี้ไปผู้แทนชุมชนท้องถิ่นจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางอนุรักษ์และพัฒนาแก่งกระจาน

ก.พลังงานเล็งปรับแผนอนุรักษ์พลังงานเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 30-35

รมว.พลังงานชมโครงการดีเอสเอ็มประสบความสำเร็จ เล็งปรับแผนอนุรักษ์เพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 30-35