fbpx

ครม.แต่งตั้งปลัดกระทรวง 4 กระทรวง

ครม.มีมติแต่งตั้ง ปลัดใหม่ 4 กระทรวง “ทองเปลว กองจันทร์” นั่งปลัดเกษตรฯ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งปลัดคลัง “ธานี ทองภักดี” ปลัด กต. “สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล” ปลัด อว. ต่ออายุ แรมโบ้ อีสาน นั่งผู้ช่วยรัฐมนตรี อีก 1 ปี

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 ตำแหน่ง ให้รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดฯ