fbpx

รมช.มนัญญา หารือตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบฯ

รมช.มนัญญา รับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์ เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล รับข้อเสนอ 2 ปี เริ่มนับผิดชำระหนี้ไว้พิจารณา พร้อมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกจังหวัดก่อนลงนามในกฎกระทรวง