fbpx

แนะศาล รธน.ตีความก่อน พล.อ.ประยุทธ์ ครบวาระ 8 ปี

อ.เจษฎ์ แนะศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อน “พล.อ.ประยุทธ์” ครบวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี ส.ค.65 ป้องกันเกิดปัญหาภายหลัง