fbpx

เตือนข่าวปลอม “รักษาโรคมะเร็งตับ ด้วยสมุนไพรฉัตรพระอินทร์”

ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ระบุว่า “รักษาโรคมะเร็งตับ ด้วยสมุนไพรฉัตรพระอินทร์” กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าฉัตรพระอินทร์รักษาโรคมะเร็งตับในมนุษย์ได้