fbpx

ไทยพาณิชย์ ยัน ไม่มีนโยบายยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงไม่มีนโยบายยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมเพิ่มทางเลือกการใช้บริการด้วยระบบดิจิตอล