fbpx

ดูแลสุขภาพครบวงจรเป็นของขวัญผู้สูงอายุ

นายกฯ ชมการสาธิตการคัดกรองความเสื่อมของร่างกาย เผยรัฐบาลมอบของขวัญผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 65 ให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพครบวงจร

นายกฯ มอบสารเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันครอบครัว

นายกรัฐมนตรีมอบสารเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2564 โดยส่งความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ

พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีผู้สูงอายุ

พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

อีกแค่ 2 ปี ไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพม. ได้เตรียมความพร้อมคนทุกวัยก่อนก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้เข้าใจทุกบริบทที่ผู้สูงอายุต้องเจอ อนาคตมีแน้วโน้มว่าผู้สูงอายุที่ไร้คู่จะมีมากขึ้นด้วย

พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 61

พม.มอบโล่ ‘ดร.สุเมธ’ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 61 ขณะที่การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติปีนี้ ชูแนวคิด ‘เตรียมพร้อมทุกวัน สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง’

ยกย่องสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ

พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ชูแนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศสู่ประชารัฐ” พร้อมยกย่องสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ