fbpx

มจร วัดไร่ขิง ทุ่ม 80 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนรวม รองรับนิสิตเพิ่มขึ้น

สำนักข่าวไทย 30 มิ.ย.-สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เปิดป้าย อาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาล มจร วัดไร่ขิง รองรับจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้าย อาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาล ที่วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะ ผอ.วส.พุทธปัญญาฯ กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา และได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อสนองงานพระพุทธศาสนาและสังคมแล้วกว่า 1,000 รูป/คน ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 2 […]

 มจร วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตรพุทธปัญญาฯปลูกฝังนิสิตรักสถาบัน   

สำนักข่าวไทย 2มิ.ย.-วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตร “พุทธปัญญาศึกษา” ปลูกฝังให้นิสิตภูมิใจและรักในสถาบัน พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า วส. พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มีนโยบายที่สำคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ในท้องถิ่นต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการปฐมนิเทศนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสถาบัน และการเตรียมความพร้อมผู้เข้าศึกษาใหม่ ปรับฐานความรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตใหม่ทางวส.พุทธปัญญาฯ กำหนดว่าจะต้องเรียนวิชาพุทธปัญญาศึกษา เพื่อเรียนรู้ประวัติการก่อเกิดและพัฒนาการของมจร การต่อสู้จากมหาวิทยาลัยเถื่อนสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศึกษาการต่อสู้ของมจร เพื่อให้เกิดการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย การศึกษาผลงานที่มจร โดดเด่น รวมทั้งการขยายตัวของมจร และศึกษาขอบข่ายการทำงานตามพันธกิจ 4 ด้านของมจร กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์มจร และเป็นนิสิตของวส.พุทธปัญญาฯ เพื่อจะได้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยขณะนี้ทางวส.พุทธปัญญาฯกำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร […]

มจร ไม่ตัดลดรถรับส่งนิสิตพระ

กรุงเทพฯ 11 พ.ย.-รองอธิการบดี มจร ชี้แจงไม่มีการตัดลดรถรับส่ง นิสิตพระ ยืนยันให้ความสำคัญจัดสรรสวัสดิการให้กับพระนิสิตอย่างเพียงพอและเหมาะสม ระบุไม่ได้รับงบฯ แต่เป็นงบในส่วนที่ญาติโยมถวายปัจจัย พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า หลังจากที่มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โพสต์เฟชบุ๊กเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้ตัดงบประมาณเรื่องสวัสดิการนิสิตโดยเฉพาะเรื่องรถเมล์รับ-ส่งนิสิต ตัดลงเหลือแค่ 3 คันและนิสิตนั่งแออัดยัดเยียดกันยังกะปลากระป๋อง ซึ่งต่อมาพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ออกมาพูดเพิ่มเติม ในข่าวว่า โถ คุณภาพชีวิตพระนิสิต มจร และยังพูดต่อไปอีกว่ามหาวิทยาลัยมีความโหดร้ายและไม่มีเมตตาธรรมต่อพระนิสิตเลยนั้น พระเมธีธรรมาจารย์ ชี้แจงว่า อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยืนยัน มจร ไม่ได้ตัดรถรับส่งนิสิต แต่วันที่เกิดเหตุเป็นวันแรกของการเปิดเทอม มีเหตุสุดสิสัยในช่วงขากลับรถอีกคันมารับไม่ทันเวลาเนื่องจากรถติด พระนิสิตจึงบอกว่าไม่เป็นไร ไม่รอและนั่งบนรถเพียง 3 คันจาก 4 คัน ที่จะไปส่งสนามหลวง จึงเกิดภาพแออัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนิสิตได้เรียกประชุมร่วมกับคณะที่รับผิดชอบและผู้แทนนิสิตได้กำหนดเวลาออกจาก มจร วังน้อยเพื่อให้ความสะดวกนิสิตอย่างเต็มที่ ตามที่นิสิตต้องการและจำเป็น ซึ่งวันนี้อาตมาในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณ ได้นำฝ่ายกองแผนงาน กองกิจการนิสิตและฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร ลงพื้นที่ดูแลรถรับส่งและสอบถามนิสิตโดยตรง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีรถเมล์รับส่งนิสิตจำนวน […]