fbpx

นายกฯ พบภาคเอกชนสหรัฐ ผลักดัน 3R ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค Next Normal

ไทยเดินหน้าผลักดันความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจดิจิทัล และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม