fbpx

Automatic Stay พักชำระหนี้อัตโนมัติระหว่างฟื้นฟูกิจการ

สภาวะพักการชำระหนี้อัตโนมัติ หรือ Automatic Stay จะเกิดขึ้นเมื่อศาลสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย เป็นมาตรการคุ้มครองลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการ