fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : ชาวบ้านพังงาโวยสร้างแล้วทิ้ง ผลาญภาษีประชาชน

ชาวบ้านพังงาโวยสร้างอาคาร 5 หลัง ราคากว่า 3 ล้านบาท ไม่ใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งร้างกว่า 10 ปี ผลาญเงินภาษีประชาชน