fbpx

เชียงใหม่ปรับเตียงรับผู้ป่วยสีเหลืองแทนสีเขียว

โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ปรับเตียงผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่อาการน้อย เป็นสีเหลืองหรืออาการปานกลาง 150 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดอาการปานกลางที่มีจำนวนมากขึ้นจนล้นโรงพยาบาล

...