fbpx

เตรียมถอด “สนธิญา” จากที่ปรึกษากมธ.

“สิระ” เตรียมชงถอด “สนธิญา” พ้นที่ปรึกษากมธ.กม. ยันไม่รู้จักกันมาก่อน ไม่ทราบใครเสนอนั่งที่ปรึกษา เตรียมทบทวนที่ปรึกษาทั้งหมด ระบุกรรมาธิการบางคนมีเป็นร้อย