fbpx

มนัญญา หนุนกวก.ปลดล็อกขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์ 17 ชนิด

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยเตรียมเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อออกประกาศเรื่องขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ (ฉบับที่ 2)