fbpx

หลายฝ่ายลงพื้นที่แก้ปัญหาร้องเรียนเพื่อนบ้านซ่อมรถเสียงดัง

หลายฝ่ายลงพื้นที่แก้ปัญหากรณีพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง ร้องเรียนเพื่อนบ้านซ่อมรถบรรทุกและตีเชื่อมเหล็กเสียงดังรบกวนการพักผ่อน