fbpx

ป.ป.ช. ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวนเสากินรี อบต.ราชาเทวะ

ป.ป.ช. ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวนเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ผู้ถูกกล่าวหากว่า 20 ราย มีตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด –นายก อบต. ส่อว่าผิด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง