fbpx

กฟน.เพิ่มความสะดวกช่องทางชำระค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พัฒนาช่องทางการรับชำระค่าไฟฟ้า อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในช่องทาง e-Payment ผ่านทางระบบ e-Service หรือแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ ร่วมกับระบบ QR code cross bank