fbpx

เจ้าด่างแสนรู้ เลี้ยงไม่เสียข้าวสุก

เลี้ยงไม่เสียข้าวสุก! พาไปดูสุนัขพันธุ์ผสมบางแก้วที่แสนรู้ ช่วยงานเจ้าของสารพัด ทั้งถือของ, ซื้อของ, รดน้ำต้นไม้ รวมถึงไปจ่ายตลาด