fbpx

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พระไพศาล แนะทำความดี ยุค 4.0 ต้องไม่คร่ำครึ ยึดติดวัด

พระไพศาล วิลาโล ให้คติธรรม การเป็นคนสมบูรณ์ในยุค 4.0 ต้องถึงพร้อม ความดี ความจริง ความสุข แนะทำความดีในสังคม ต้อง ต้องไม่ คร่ำครึ จำเจ สร้างสรรค์