fbpx

บอร์ดตลาดทุน เห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ปี 65-70

บอร์ดตลาดทุน เห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ปี 65-70 เดินหน้า สู่เศรษฐกิจดิจิทัล รองรับ Mega Trends และนโยบาย “พลิกฟื้นประเทศไทย” ของภาครัฐ