fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : ชาวบ้านกังวลขุดลอกทะเลสาบไร้ประโยชน์

ชาวบ้าน ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา กังวลโครงการก่อสร้างขุดลอกทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ประโยชน์น้อยกว่ามูลค่าของงบประมาณที่ใช้ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง

พิจิตรเร่งขุดลอกเปิดทางระบายน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจ

ฝนที่ตกหนักตลอดคืนในหลายพื้นที่ ทำให้สิ่งปฏิกูลลอยขึ้นมาจากท่อ จนน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจการค้าใน จ.พิจิตร เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขุดลอกเพื่อเปิดทางระบายน้ำ