fbpx

ขยายรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV อีก 1 ปี

ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ต่ออีก 1 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 2565 กระตุ้นเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจประเทศ