fbpx

กนอ.- ส.อ.ท.ร่วมจัดงาน“ECO Innovation Forum 2021”

กรุงเทพฯ 29 ก.ย.-เปิดงาน “ECO Innovation Forum 2021” ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วย BCG Model เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดขึ้น เอกชนขานรับพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 


นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ECO Innovation Forum 2021” พร้อมมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วย BCG Model ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดกลไกการดำเนินงานร่วม โดยการตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีกลไกขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model โดยเฉพาะประเด็นของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ให้เกิดขึ้น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะขาดแคลนขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น จึงเกิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ไม่เพียงแต่พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กนอ.ยังดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 )  ซึ่ง BCG Model ถือเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า และนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด


สำหรับปีนี้มีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class 2 แห่ง ระดับ Eco-Excellence 4 แห่ง ระดับ Eco-Champion 2 แห่ง นิคม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 1 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 5 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จำนวน 45 แห่ง และมีโรงงานได้รับรอง Water Footprint จำนวน 8  แห่ง ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวม 36 แห่ง โดยยกระดับเป็นระดับ Eco-Excellence 16 แห่ง ระดับ  Eco-World Class 5 แห่ง

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส.อ.ท. และ กนอ. มีนโยบายทิศทางเดียวกันในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้แสดงเจตจำนงในการร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยลักษณะของโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน Eco Factory จะสอดคล้องกับข้อกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจมิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการบริหาร นอกจากนี้ ส.อ.ท. ได้มีการให้รับรองมาตรฐานวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่จะยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วย

จากความร่วมมือของ ส.อ.ท. และ กนอ. ที่ผ่านมา.และภารกิจของทั้ง 2 ฝ่ายในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมสู่ความเป็น Eco ในปีนี้ ส.อ.ท. และ กนอ. ได้จับมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขยายความร่วมมือในการเป็นหน่วยร่วมส่งเสริมและรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) ของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรฐาน Eco Factory เหมาะสมกับอุตสาหกรรมทุกขนาด ทั้ง 3 หน่วยงาน จึงได้ปรับระดับการรับรองเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1.Eco Factory Beginner ซึ่งเหมาะกับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม ระดับที่ 2.Eco Factory ซึ่งให้การรับรองอยู่ในปัจจุบัน และเทียบเท่าอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ที่รับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และระดับที่ 3 Eco Factory Plus มุ่งส่งเสริม Value Chain Network เพื่อขยายผลความร่วมมือนี้ตอบนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล โดยเฉพาะ Green Economy เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้กำหนดโรงงานอุตสาหกรรมในกำกับประมาณ 71,130 โรง ทั่วประเทศพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งเป้าภายในปี 2568  ซึ่ง ส.อ.ท.ได้นำนโยบายมากำหนดแผนงานเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ส.อ.ท. ได้รับรอง Eco Factory หรืออุตสาหกรรมสีเขียวทั้งหมดภายในปี 2568 ด้วยเช่นกัน. -สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“ธนาธร” ขอบคุณประชาชนไว้ใจเลือกนายกอบต. 38 ที่

อาคารอนาคตใหม่ 29 พ.ย.- “ธนาธร”แถลงขอบคุณประชาชน ไว้วางใจ เลือกคณะก้าวหน้า นั่ง นายกฯ อบต. 38 ที่ รับ “ดีใจ พอใจ และภูมิใจ” กับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ แม้หลายคนเคยสบประมาท ประกาศลุยต่อ เดินหน้า ปักธง นายกฯเมืองพัทยา

“นิพิฎฐ์” อำลาพรรคประชาธิปัตย์

“นิพิฎฐ์” ยันตัดสินใจเดินหน้าอำลา ปชป. ไม่เปลี่ยนใจ เตรียมยื่นใบลาออกสัปดาห์หน้า ระบุไม่มีที่ยืนในพรรค ผู้บริหารไม่ให้เกียรติ ชี้ อยู่กับพรรคที่ให้เกียรติดีกว่า แย้มพรรคใหม่ไม่สุดโต่ง และไม่ร่วมบุคลากรสีเทา

กทม.ผ่อนปรนร้านอาหารนั่งดื่มได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

กทม. ออกประกาศผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม ให้ร้านอาหารบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค. 64 ส่วนสถานบันเทิงยังปิดตามเดิม

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เผยใต้ตอนล่างฝนตกหนัก-ไทยตอนบนอากาศเย็น

กรมอุตุฯ เผยภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า

ชัดแล้ว! พระมหาไพรวัลย์ พร้อมสึก 4-5 ธ.ค.นี้

กลายเป็นที่จับตาอีกแล้วสำหรับ “พระมหาไพรวัลย์” ส่อแววสึกหรือไม่ หลังเมื่อคืนนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเพจเฟซบุ๊ก เหลือแค่ “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” ไม่มี “พระ” นำหน้าแล้ว ล่าสุดได้รับคำยืนยันจาก พระมหาสมปอง แล้ว ว่ามีกำหนดสึกจริง ช่วง 4-5 ธันวาคมนี้

คุมตัวเข้าเรือนจำ! ผู้ต้องหาฆ่า ด.ช. 7 ขวบ

ศาลไม่ให้ประกัน ผู้ต้องหาฆ่าเปลือยเด็กชายวัย 7 ขวบ เสียชีวิตในห้องน้ำร้างแฟลตกลางเมืองหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่คุมตัวเข้าเรือนจำทันที