fbpx

โออาร์ เตรียมหมื่นล้านรุกธุรกิจใหม่

กรุงเทพฯ 20 ม.ค.- โออาร์ แจงไอพีโอ เตรียมพร้อมขยายงาน ใน 5 ปี วางแผน 1 หมื่นล้านบาทสำหรับการร่วมทุนในธุรกิจใหม่ ๆ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รับธุรกิจในอนาคต  เช่น อีวี และ ไลฟ์ไสตล์  ส่วนกรณี “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11)” พันธมิตรแสนดีศึกษาร่วมงานหลังสัญญาธุรกิจจะหมดใน 2 ปีข้างหน้า


นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ช่วงราคาเสนอขาย 16– 18 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และกรุงไทย ที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 24 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจัดสรรแบบวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง 

“OR เชื่อมั่นว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะเวลาอันเหมาะสมที่ OR พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตครั้งใหม่ ด้วยการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากจุดแข็ง รากฐานทางธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตอันแข็งแกร่งของ OR เพื่อก้าวสู่ความเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกอย่างแท้จริง กับแนวคิดธุรกิจ Retailing Beyond Fuel พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นเจ้าของและต่อยอดสู่การเติบโตที่ไกลกว่าเดิม ขณะที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิ”นางสาวจิราพร กล่าว


สำหรับผู้ถือหุ้น ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25-28 มกราคม 2564 คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ OR ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564   โดย เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 22.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ภายหลังที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน โดยไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,610 ล้านหุ้น หากมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น อีกทั้งการจัดสรรหุ้นของ OR ในส่วนของผู้ลงทุนรายย่อยในครั้งนี้จะไม่มีการจัดสรรหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางสาวจิราพร กล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ OR มั่นใจการเติบโตของบริษัทฯ  โดย ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายได้และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในส่วนที่ไม่รวมผลกระทบการสตอกน้ำมันเติบโตกว่า 25% ต่อปี  นอกจากนี้เชื่อมั่นว่าแผนลงทุนที่วางไว้ในช่วง 5 ปี(ปี 2564-2568) เงินลงทุน 7.46 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการขยาย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจน้ำมัน สัดส่วน 34.6% ,ธุรกิจนอนออยล์ สัดส่วน 28.6% ,ธุรกิจต่างประเทศ 21.8% และอื่นๆอีก 15% จะยังทำให้ OR เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังคงยึดธุรกิจเดิมและการขยายธุรกิจใหม่

 ปัจจุบัน OR มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 38.9% และธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น 1,968 แห่ง และ 329 แห่งในต่างประเทศ ,ร้านคาเฟ่ อเมซอน 3,168 ร้าน และ 272 ร้านในต่างประเทศ ,ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จำนวน 56 แห่ง และ 4 แห่งในต่างประเทศ ,ร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ 7-Eleven ในสถานีบริการ และแบรนด์ Jiffy จำนวนรวมกัน 1,960 ร้าน และ 86 ร้านในต่างประเทศ


นางสาวจิราพร ยังกล่าวด้วยว่า สัญญาการให้สิทธิร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ของบมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ในสถานีบริการน้ำมัน PTT station ใกล้จะหมดสัญญาในอีกกว่า 2 ปีข้างหน้า ขณะนี้โออาร์อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดการต่อสัญญาระหว่างกัน เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน โดยร้าน 7-11 ก็มีรายได้สูงขึ้น ขณะที่สถานีบริการน้ำมันของโออาร์ก็มีผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น

นางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน OR กล่าวว่า บริษัทฯ ได้วาง 6 กลยุทธ์ ในอนาคต ประกอบด้วย 1.รักษาความเป็นผู้นำทั้งตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ในประเทศไทย 2.มุ่งส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) สร้างฐานรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร 3.ต่อยอดความสำเร็จ ความชำนาญ เพื่อการขยายตัวสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก 4.เสริมสร้างศักยภาพ ขยายโอกาสการเติบโตด้วยเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data Analytics) 5.ลงทุนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี และ 6.มุ่งสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งประเทศชาติ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างสมดุล

“ในส่วนของเงินลงทุน 5 ปีข้างหน้าในธุรกิจอื่นๆ 15 % หรือราว 1.12 หมื่นล้านบาท เตรียมพร้อมสำหรับการร่วมทุนทั้งธุรกิจใหม่ การทำเอ็มแอนด์เอ การขยายงานรองรับธุรกิจในอนาคตทั้ง MOBILITY ,life Style เช่น ธุรกิจอีวี ขณะนี้เรามี 25 สถานีชาร์จ และศึกษารองรับเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยพร้อมลงทุนทั้งระบบ”นางสาวราชสุดา กล่าว . -สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“พระนรวิชญ์” ยอมสึกพรุ่งนี้ ลดกระแสกดดัน

“พระนรวิชญ์” จำยอมสละผ้าเหลืองพรุ่งนี้ ลดกระแสกดดัน หลังเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม บวชให้โดยไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาคดีซิ่งชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต

“ส.ต.ต.” ไปตรวจตาหลังชน พบ “หมอกระต่าย” คือแพทย์เวร

โฆษก รพ.ตร. แจง “หมอกระต่าย” คือแพทย์เวร ในวันที่ “ส.ต.ต.นรวิชญ์” เข้ามารักษาตา หลังขี่บิ๊กไบค์ ชน “หมอกระต่าย”

เจ้าของเพจดัง ซิ่ง BMW ชนสนั่นรถบรรทุกก๊าซ ดับ 1 เจ็บ 1

หนุ่มเจ้าของเพจชิมอาหารพาสาวซิ่งบีเอ็ม ซีรีส์ 5 ชนท้ายรถบรรทุกกลางสะพานแขวน ดับ 1 เจ็บ 1 ด้านคนขับรถบรรทุกเผยขับรถออกจากบริษัทมารับก๊าซที่โรงบรรจุ ก่อนขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปถนนพระราม 2 จู่ๆ รถ BMW ของคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนท้าย จนรถ BMW แฉลบไปชนสายสลิงยึดสะพานรถพังยับ  

เจ้าของบิ๊กไบค์ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต บอกขายรถไป 3 ปีแล้ว

พ่อเจ้าของรถบิ๊กไบค์ ดูคาติ ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต เผยลูกขายรถไปนานกว่า 3 ปีแล้ว โดยได้โอนลอยเอาไว้ และไม่ได้ขายให้ “ส.ต.ต.นรวิชญ์” โดยตรง ตอนนี้คงต้องไปแจ้งความไว้ก่อน

ข่าวแนะนำ

เส้นทาง “ดูคาติ” ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต

เจ้าของเต็นท์รถจักรยานยนต์ ชี้แจงที่มาของรถ “ดูคาติ” คันที่ผู้ต้องหาขับขี่ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต เผยรถคันนี้ผ่านมือมาแล้วอย่างน้อย 8 มือ และทั้งหมดเป็นการโอนลอย

ศบค.ห่วงเกิดคลัสเตอร์ช่วงตรุษจีน

ศบค.เผยกทม.ติดเชื้อกว่าพันคน 10 วันแล้ว ยังพบคลัสเตอร์หลายจังหวัด ในสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  ห่วงคลัสเตอร์ใหม่ช่วงเทศกาลตรุษจีน

“หมอประสิทธิ์” คาดโอไมครอนเป็นช่วงท้ายของการระบาด

“หมอประสิทธิ์” เผยสถานการณ์โอไมครอนทั่วโลกในรอบ 2 เดือน มีแนวโน้มเข้าสู่จุดสิ้นสุดการระบาด ย้ำอย่าหวังสร้างภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อ เสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

บุกรวบกลางทุ่งนา โจรชิงทองกลางห้างบิ๊กซีหล่มสัก

รวบแล้ว! โจรบุกเดี่ยวปืนจี้ชิงทองกลางห้างบิ๊กซีหล่มสัก ตำรวจท้องที่ร่วมกองปราบ ตามตะครุบตัวได้กลางทุ่งนา พร้อมสร้อยทองของกลาง