fbpx

PEA ร่วมกับกรุงไทย ลงนามร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน

PEA ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ลงนามโครงการร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน (Digital Business Cooperation for Energy Entrepreneurs) ชูบริการครบวงจร One-stop Service ตรวจสอบระบบไฟ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เริ่มเปิดทดลองภายในปี 2562

1 8 9 10