fbpx

คปภ. เปิดมิติใหม่ สืบพยานชั้นอนุญาโตตุลาการ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

กรุงเทพฯ 29 ม.ค.-คปภ. เปิดมิติใหม่ สืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เล็งขยายผลเป็นโมเดลต้นแบบนำไปใช้กับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยด้วย


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดให้มีการสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระหว่างอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ที่ห้องประชุมของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง กับผู้เสนอข้อพิพาท ซึ่งเบิกความอยู่ที่สำนักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร ในประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เอาประกันภัย ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) นายโชติช่วง ทัพวงศ์ และนายพิศาล พิริยะสถิต กรรมการผู้ทรงวุฒิ ในคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การสืบพยาน ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ครั้งนี้ด้วย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การสืบพยานและการพิจารณาข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและเป็นมิติใหม่ของการพิจารณาข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ. ซึ่งระเบียบปฏิบัติของอนุญาโตตุลาการได้เปิดช่องให้สามารถดำเนินการสืบพยานและพิจารณาข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ เพื่อให้บรรลุผลแห่งข้อพิพาทด้านประกันภัย ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คู่กรณี และเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพยานผู้เสนอข้อพิพาทมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสกลนคร ได้เบิกความ ณ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร ในขณะที่อนุญาโตตุลาการ และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้คัดค้าน อยู่ที่สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คู่กรณีมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เพื่อเข้ามาสืบพยานยังสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง


นายมนัส สุขสวัสดิ์ อนุญาโตตุลาการ ผู้พิจารณาข้อพิพาทด้านประกันภัยในครั้งนี้ กล่าวว่า การสืบพยาน ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในลักษณะนี้ถือเป็นรูปแบบใหม่ของกระบวนการอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาข้อพิพาทด้านประกันภัย ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีเป็นสำคัญ โดยการสืบพยานผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพครั้งนี้ เป็นความประสงค์ของผู้เสนอข้อพิพาทที่ยื่นคำร้องเพื่อขอดำเนินการสืบพยานผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร เนื่องจากผู้เสนอข้อพิพาทมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการ ได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้ว จึงส่งสำเนาคำร้องให้ฝ่ายผู้คัดค้านทราบ และผู้คัดค้านแถลงไม่คัดค้าน โดยในส่วนของผู้คัดค้านขอมาดำเนินการ ณ ที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ดังนั้น อนุญาโตตุลาการ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาตโตตุลาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 28 และประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ จึงอนุญาตให้ดำเนินการสืบพยานผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพตามคำร้องได้

โดยอนุญาโตตุลาการท่านนี้กล่าวด้วยว่า การสืบพยานผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ไม่ได้ทำให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ และเห็นว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น จำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณี โดยเฉพาะการสืบพยานที่พยานมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดการที่จะต้องเดินทางเข้ามาเบิกความในกรุงเทพฯ อาจไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ทั้งอาจเสียเวลา ในการเดินทาง ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคู่กรณีเป็นอย่างมาก และเท่าที่ทราบมาในขณะนี้กระบวนพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการพิจารณาคดีเช่นกัน ดังนั้น จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้คู่กรณีในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใช้ช่องทางการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสำนักงาน คปภ. มีระบบรองรับไว้แล้ว


ส่วนผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้คัดค้านได้แสดงความเห็นว่า ตอนแรกรู้สึกเป็นกังวล เพราะเป็นครั้งแรก ที่มีการสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ทำให้ไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกระบวนการปกติที่เคยปฏิบัติมา ถึงแม้ว่าคู่กรณีจะอยู่คนละที่กัน ก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการพิจารณาอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และคู่กรณีมีความเชื่อมั่นในรูปแบบดังกล่าว ดังนั้นในโอกาสต่อไป อยากขอใช้บริการการประชุมทางไกลผ่านจอภาพนี้อีก

“จากความสำเร็จของการสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณีที่มีข้อพิพาทด้านประกันภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลใช้กับกระบวนการไกล่เกลี่ยของสำนักงาน คปภ. ด้วย เนื่องจากสำนักงานฯ มีนโยบายเรื่องการไกล่เกลี่ยออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอยู่แล้ว” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน สะสมกว่า 100 มิลลิเมตร น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด ตัดขาดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน กับ อ.ขุนยวม รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ และน้ำหลากไหลท่วมบ้านอีกเกือบสิบหลัง พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง

“ชัชชาติ” ร่วมงานลูกเสือไทย ให้กำลังใจนักโทษลอกท่อวันแรก

ผู้ว่าฯ กทม.สวมชุดลูกเสือร่วมงานวันครบรอบสถาปนาลูกเสือไทย ย้ำพร้อมสนับสนุนชุดลูกเสือ เพราะไม่อยากให้เป็นภาระผู้ปกครอง ให้กำลังใจนักโทษวันนี้ดีเดย์ลอกท่อ ที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าช่วยระบายน้ำเร็วขึ้น

แจ้งจับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง

กลุ่มผู้เสียหายร้องตำรวจ ปคบ. ดำเนินคดีแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง หลังขายสบู่-เครื่องสำอางให้ นำไปไลฟ์สดขายต่อ โดยไม่ชำระค่าสินค้าตามที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหาย 8 ล้านบาท

รัสเซียถล่มตึกที่พักในยูเครน ตาย 18 คน

เคียฟ 1 ก.ค.- รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มอาคารที่พักในเมืองโอเดสซา เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครนในเช้าวันนี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 18 คน หนึ่งวันหลังจากรัสเซียถอนกำลังออกจากเกาะยุทธศาสตร์ในทะเลดำ นายคิริลล์ ทีโมเชนโก รองหัวหน้าทำเนียบประธานาธิบดียูเครนแจ้งว่า ผู้เสียชีวิตมีเด็กรวมอยู่ด้วย 2 คน ขณะที่โฆษกรัฐบาลท้องถิ่นแจ้งว่า มีคนบาดเจ็บ 30 คน สื่อยูเครนรายงาน เป้าหมายของรัสเซียครั้งนี้เป็นอาคารที่พักอาศัยหลายชั้นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การโจมตีมีขึ้นหลังจากกองกำลังรัสเซียถอนกำลังออกจากเกาะสเนคหรือเกาะงูของยูเครนในทะเลดำเมื่อวันพฤหัสบดี เรือรบรัสเซีย 2 ลำยึดครองเกาะนี้ได้ตั้งแต่เปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และถูกยูเครนยิงถล่มอย่างหนักนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รัสเซียอ้างว่า ถอนกำลังเพื่อยื่นไมตรี ขณะที่กองทัพยูเครนอ้างว่า สามารถบีบให้กำลังพลรัสเซียต้องหนีไปด้วยเรือเร็ว 2 ลำ เพราะถูกยูเครนยิงถล่มอย่างหนักทั้งปืนใหญ่และขีปนาวุธ เกาะสเนคตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือพลุกพล่าน รัสเซียหวังจะใช้เกาะนี้เป็นฐานในการโจมตีเมืองโอเดสซา ซึ่งเป็นท่าสำคัญที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของยูเครน เพื่อล้อมกรอบที่มั่นสุดท้ายของกองกำลังยูเครนที่ปักหลักต่อต้านรัสเซียในแคว้นลูฮันสก์.-สำนักข่าวไทย

ข่าวแนะนำ

ศาลอุทธรณ์สั่งประหารชีวิต “บรรยิน” คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเเก้โทษ ให้ประหารชีวิต “พ.ต.ท.บรรยิน” อดีต รมช.พาณิชย์ จำเลยที่ 1 และ “ณรงค์ศักดิ์” จำเลยที่ 3 ในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา ส่วนจำเลยที่เหลืออีก 4 คน จำคุกตลอดชีวิต เเละยกฟ้องในบางมาตรา

ผบ.ทอ.เผยเมียนมาขอโทษ-ล้ำน่านฟ้า

ผบ.ทอ.โต้คำวิจารณ์เอฟ-16 บินรักษาเขตแดนช้า ยันระบบป้องกันทางอากาศดีมาก ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตัดสินใจที่ดี ไม่ได้วัดกันที่ความเร็ว ต้องสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล พอเหมาะพอควรกับสถานการณ์ 

ภาคเอกชนฝรั่งเศสเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือกับไทย

ภาคเอกชนฝรั่งเศส MEDEF International หารือ นายกฯ เชื่อมั่นและพร้อมร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิด และนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศภายในปี 2567

ดีเดย์นักโทษลอกท่อ กทม. แก้น้ำท่วม

วันนี้เป็นวันแรกของการปล่อยแถวนักโทษเด็ดขาดมาช่วยลอกท่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน กทม. โดยกรมราชทัณฑ์ส่งนักโทษกว่า 300 คน จากเรือนจำ 11 แห่ง มาลอกท่อระบายน้ำ นักโทษส่วนใหญ่ดีใจที่ได้ออกมาทำงานนอกเรือนจำ นอกจากจะมีรายได้ ที่สำคัญยังได้วันลดโทษด้วย