fbpx

สีสันเศรษฐกิจ : มาตรฐาน BCorp สู่องค์กรธุรกิจไทย ตอน 2

มีกลุ่มนักธุรกิจไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธุรกิจสร้างคุณประโยชน์สังคมที่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับธุรกิจไทย ขณะที่สถาบันการศึกษาเล็งเพิ่มเนื้อหาเรื่องนี้ในหลักสูตรการเรียนบริหารธุรกิจ