fbpx

สีสันเศรษฐกิจ : มาตรฐาน BCorp สู่องค์กรธุรกิจไทย ตอน 2

มีกลุ่มนักธุรกิจไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธุรกิจสร้างคุณประโยชน์สังคมที่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับธุรกิจไทย ขณะที่สถาบันการศึกษาเล็งเพิ่มเนื้อหาเรื่องนี้ในหลักสูตรการเรียนบริหารธุรกิจ

สีสันเศรษฐกิจ : BCorp ธุรกิจสร้างคุณประโยชน์สังคม ตอน 1

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับธุรกิจสร้างคุณประโยชน์สังคม หรือ BCorp ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรธุรกิจไทย แต่หลายประเทศทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องนี้