fbpx

วธ.ร่วมอนุรักษ์วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

29 กรกฎาคมของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ปีนี้จึงเน้นจัดรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข