fbpx

“สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” จัดอบรม “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรม โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5” ฟรี สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี