fbpx

ครม.ต่ออายุความตกลงก่อตั้งศูนย์อาเซียน–ญี่ปุ่น อีก 5 ปี

ครม.เห็นชอบการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่นอีก 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การค้า ลงทุน ท่องเที่ยว