fbpx

กอนช.สรุปน้ำท่วม แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ระวัง 4 จว.

กอนช.สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ (28 ก.ย.64) แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” เกิดน้ำท่วมใน 28 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด

ปภ.สรุปสถานการณ์น้ำท่วม เหลือ 19 จังหวัด ยังน่าเป็นห่วง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปตั้งแต่วันที่ 5 – 28 กรกฎาคม มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมใน 40 จังหวัด 147 อำเภอ 585 ตำบล 2,728 หมู่บ้าน

เกาหลีเหนือขอความร่วมมือช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีรายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือต่อคณะผู้แทนทางการทูต