fbpx

มจร วัดไร่ขิง ทุ่ม 80 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนรวม รองรับนิสิตเพิ่มขึ้น

สำนักข่าวไทย 30 มิ.ย.-สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เปิดป้าย อาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาล มจร วัดไร่ขิง รองรับจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้าย อาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาล ที่วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะ ผอ.วส.พุทธปัญญาฯ กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา และได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อสนองงานพระพุทธศาสนาและสังคมแล้วกว่า 1,000 รูป/คน ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 2 […]