fbpx

ก.แรงงาน ยื่นมือช่วยเหลือลูกจ้างร้านดารุมะ ซูชิ หลังถูกเลิกจ้าง

“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบและเร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้างร้าน ดารุมะ ซูชิ ที่ถูกลอยแพเลิกจ้าง เบื้องต้นลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเมื่อถูกเลิกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินค่าว่างงาน 50% ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

“สุชาติ” ห่วงลูกจ้างร้านซูชิถูกลอยแพ สั่ง กสร.เข้าช่วยเหลือ

รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้าง “ร้านดารุมะ ซูชิ” ที่ถูกลอยแพทั้ง 27 สาขา สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานในสังกัด เร่งตรวจสอบช่วยเหลือคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยด่วน