fbpx

ครม.อนุมัติร่างบันทึกจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว

ครม.อนุมัติการจัดทำและเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว ว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว