fbpx

ทบ.รับพัฒนาพันธุ์กระบือไทยพระราชทาน

ผบ.ทบ.รับพระราชทานบัตรประจำตัวกระบือ 4 ตัว เพื่อนำมาเลี้ยงดู ปรับปรุงพันธุ์ ให้เกษตรกร-ประชาชนที่สนใจเรียนรู้ ร่วมอนุรักษ์กระบือไทย