fbpx

ขยายเวลายื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 30 มิถุนายน

กรมสรรพากรขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 และ Disclosure Form ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม