fbpx

รุกแก้ปัญหาลูกหนี้ กยศ. ดึงผู้กู้เข้าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

รัฐบาล รุกแก้ไขปัญหาลูกหนี้ กยศ. ดึงผู้กู้กลุ่มผิดนัดชำระและถูกบอกเลิกสัญญา 170,000 คน เข้าไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องในงานสัญจรทั่วประเทศอีก 9 ครั้ง รับส่วนลดเบี้ยปรับ ขยายระยะเวลาผ่อนถึงอายุ 65 ปี ปลดภาระผู้ค้ำประกัน