fbpx

รัฐบาลติดตามความก้าวหน้ามูลนิธิโครงการหลวง

รัฐบาลติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง สนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง