fbpx

สสว.มุ่งยกระดับกลุ่มวิสาหกิจฐานราก เสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็ง

สสว.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุก 4.0 ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจฐานราก เสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดทางออนไลน์