fbpx

กยท.ส่งเสริมปลูกไม้แดงร่วมยาง สร้างเงินสะสม

เกษตรกรต้นแบบที่ทดลองปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยางพาราหลายชนิดและปลูกมานานหลายปี ช่วยให้มีเงินสะสมจากไม้เศรษฐกิจเหมือนการออมเงินจากมูลค่าของไม้ที่เพิ่มขึ้นทุกปี