fbpx

ครม.เห็นชอบร่างประกาศเกี่ยวกับคนต่างด้าว

ครม.เห็นชอบประกาศมหาดไทยเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ  รองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19