fbpx

“พล.อ.ประวิตร” เร่งขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำกาญจนบุรี

“พล.อ.ประวิตร” และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลอง และเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี สั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากหรือน้ำไหลหลาก