fbpx

เห็นชอบช่วยเหลือผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนสวัสดิการอื่น

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และการพักชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.64